Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Europa Ice B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr: 62767542 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Alle aanbiedingen, offertes, en overige mededelingen van of namens Europa Ice over de zaken of diensten zijn vrijblijvend en binden Europa Ice dientengevolge niet. Mondelinge afspraken, overeenkomsten en aanvullingen en wijzigingen op een schriftelijke overeenkomst tussen partijen binden Europa Ice slechts indien zij schriftelijk door Europa Ice zijn bevestigd en alleen voor de betreffende overeenkomst. 2. In gevallen waar na onderling overleg tussen partijen op bepaalde punten van deze voorwaarden wordt afgeweken blijven overige van kracht, ook zonder dat dit nadrukkelijk wordt vermeld. 3. Algemene voorwaarden van de klant/wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen niet worden gebruikt in verhouding tot Europa Ice. Artikel 2 Wijzigen en annuleren 1. Wijzigingen in tarieven van belastingen, invoerrechten, koersen, vrachten, assurantie e.d. welke na het sluiten onzer overeenkomst, doch voor de levering der goederen zullen plaatshebben, komen te voor of nadele van de klant. 2. Annulering dan wel wijzigingen van een gesloten overeenkomst kan slechts met medewerking van Europa Ice en onder de door Europa Ice te stellen voorwaarden tot stand komen, doch nimmer op grond dat de klant achteraf niet akkoord gaat met de overeengekomen betalingswijze. Europa Ice behoudt zich het recht voor de klant te belasten met eventuele schade als gevolg van de annulering/wijziging. 3. Speciaal voor u bestelde goederen worden door Europa Ice niet terug genomen. Overige bestellingen worden alleen terug genomen indien daar speciale afspraken voor zijn gemaakt. Indien Europa Ice instemt met het terugnemen van goederen dan zal 75% van het aankoopbedrag worden teruggestort aan klant. 4. Indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd of verzet door klant kunnen er voorrijkosten én een halfuur werktijd in rekening worden gebracht aan klant. Bij een schoonmaakafspraak moet het verzoek tot verzetting van de afspraak minimaal twee werkdagen voor de afspraak zijn ontvangen door Europa ice. Een storing is tijdig afgemeld indien de klant nog niet is gebeld met de mededeling dat een medewerker van Europa Ice onderweg is om werkzaamheden te verrichten bij klant. Artikel 3 Levering en verzending 1. Overeengekomen leverdata- en tijden zijn steeds bij benadering opgegeven. Overschrijding van een levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding van Europa Ice . 2. Verzending geschiedt voor rekening en risico van Europa Ice , tenzij anders overeengekomen. Ingeval een levering door de ontvanger wordt geweigerd, dan komen de vervoers- en opslagkosten en de kosten van de technische dienst voor diens rekening. Artikel 4 Contante betalingen 1. Contante betalingen dienen te geschieden bij aflevering, zonder dat op de factuur enige korting in mindering wordt gebracht. Indien op de achtste dag geen betaling heeft plaatsgevonden is, zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ad. 1% per maand. Artikel 5 Recht van reclame 1. Eventuele gebreken en/of tekorten en/of onjuistheden moeten terstond worden gemeld aan de monteur of de chauffeur. Daarnaast moeten gebreken, tekorten en onjuistheden binnen acht dagen na levering schriftelijk worden gemeld aan Europa Ice. Klant kan er geen beroep op doen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoord als zichtbare gebreken niet binnen acht dagen na levering en onzichtbare gebreken terstond en uiterlijk binnen een maand schriftelijk worden gemeld. Ingeval van een gegronde reclame is Europa Ice gehouden, zulks te harer keuze, tot aflevering van het ontbrekende of verlening van een prijskorting of vervanging van de zaak of herstel van de zaak of restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaak. 2. De betaling(en) moet(en) op de tussen partijen afgesproken wijze worden verricht. Die afspraak en de daarmee samenhangende datum zijnde een fatale termijn ongeacht eventuele reclames zijdens de klant. De klant is niet gerechtigd tot enige korting of schuldverrekening. Artikel 6 Aansprakelijkheid 1. Daar waar niet uit voorraad leverbaar is, is Europa Ice niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van vertraagde levering door de leverancier/fabrikant. 2. Europa Ice is niet aansprakelijk voor de verliezen en schade voortvloeiende uit vertraging in de uitvoering of niet uitvoering van de order, voor zover ontstaan uit oorzaken die Europa Ice niet kunnen worden toegerekend. 3. Europa Ice is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de zijde van de leverancier. 4. De goede werking van het geleverde wordt conform de desbetreffende bepalingen in de prijscouranten, circulaires, contracten en/of offertes van Europa Ice gegarandeerd, doch slechts met dien verstande, dat Europa Ice nimmer aansprakelijk zal zijn voor bedrijfs- of andere schade, voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde. 5. Wanneer er sprake is van overmacht, zoals bij brand, natuurgeweld, stakingen etc. kan Europa Ice niet aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Europa Ice het recht de overeenkomst later uit te voeren dan wel te ontbinden. 6. Europa Ice is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade die ontstaat door derving van een product. 7. De klant vrijwaart Europa Ice voor iedere aanspraak van derden –zowel materieel als immaterieel- terzake van of verband houdende met de door Europa Ice geleverde c.q. ter beschikking gestelde zaak. 8. Iedere aansprakelijkheid van Europa Ice is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Europa Ice komende eigen risico. Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Europa Ice tot aan het moment waarop er is voldaan aan alle betalingsverplichtingen, alsmede aan alle vorderingen wegens tekortkomingen in de nakoming hiervan. Tot dat tijdstip is klant gehouden de zaak te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. Klant verstrekt Europa Ice op eerste verzoek een kopie van de polis. 2. Indien klant enige verplichting uit dit artikel tegenover Europa Ice niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat klant voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Europa Ice zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen voor rekening van klant zijn. Ook zal klant openstaande posten en eventuele overeengekomen termijnen binnen een week moeten voldoen. 3. Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een (bezitloos) pandrecht te vestigen of anderszins te bezwaren, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan. Artikel 8 Staat van de zaak 1. Indien Europa Ice een zaak aan haar klant in bruikleen heeft gegeven of aan deze heeft verhuurd of in huurkoop heeft gegeven, is de klant gehouden om de betreffende zaak na het einde van de bruikleen c.q. huur c.q. huurkoop weer in goede staat bij Europa Ice af te leveren c.q. in goede staat te houden tot de zaak in eigendom aan klant is overgedragen. De klant dient de zaak gedurende die periode deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en desverlangd aan Europa Ice een kopie van de polis te verstrekken. Artikel 9 Betalingen 1. Voor storingen wordt een minimum aan tijd van 45 minuten in rekening gebracht per storing. Iedere betaling moet geschieden binnen veertien dagen na levering netto contant of bij netto bankbetaling. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen heeft de klant geen recht op korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op Europa Ice te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Per bezoek worden er voorrijkosten berekent. Hiervan wordt geen schriftelijke prijsopgave gegeven. Klein materiaal wordt eveneens per bezoek verbruikt. Indien de medewerker van Europa Ice betaald moet parkeren kunnen deze kosten doorberekend worden aan klant. 3. Indien bij niet of niet tijdige betaling van de facturen van Europa Ice , langs gerechtelijke of buitengerechtelijke weg door ons tot incasso moet worden overgegaan, wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zelf ten laste komen van debiteur. Wij zijn bevoegd de kosten, buiten die van de inningprocedure zelf en de executiekosten, te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom. 4. Alle vorderingen van Europa Ice worden terstond in hun geheel opeisbaar indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, door hem (voorlopige) surseance van betaling of toepassing van de WSNP wordt verzocht, hij zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt, dan wel indien de klant op enigerlei (andere) wijze de vrije beschikking dan wel beheer over zijn vermogen verliest. De klant dient Europa Ice van een conservatoire of executoriale beslaglegging op zaken die nog in eigendom aan Europa Ice toebehoren onmiddellijk te informeren onder toezending van kopieën van de beslagbescheiden; de klant dient de deurwaarder te wijzen op het bestaan van een eigendomsvoorbehoud van Europa Ice op de zaak. Artikel 10 Zekerheidstelling 1. Europa Ice is gerechtigd van een klant een haar passende zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Artikel 11 Garantie 1. Wanneer bij geleverde goederen fabrieks- of eigen garantiebewijzen worden afgegeven dan zullen de bepalingen daarvan strikt worden nageleefd, tenzij klant, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Europa Ice zelf of door derden werkzaamheden aan het geleverde heeft doen verrichten. Klant is gehouden om zodanige technische voorzieningen te treffen en in stand te houden die passen bij het gebruik van de machine. 2. Europa Ice geeft geen garantie op rubberen onderdelen, slijtage onderdelen en glas. 3. Europa Ice zal werkzaamheden onder garantie verrichten maar enkel voor de tijdsduur die is overeengekomen en indien de zaak zich in Nederland bevindt (tenzij anders is overeengekomen).Europa Ice beoordeeld in elk apart geval of er sprake is van garantie .De garantieverplichting van Europa Ice vervalt indien de klant wijzigingen, reparaties of onderhoud anders dan volgens expliciete instructies door Europa Ice en/of Europa Ice aan de zaken verricht of door derden doet verrichten, zomede bij gebruik daarvan niet passend bij de aard van de zaak en bij onoordeelkundig gebruik. Iedere garantie vervalt zodra de klant tekortschiet in enige verplichting jegens Europa Ice. Artikel 12 Nederlands recht 1. Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing. 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 3. Ten aanzien van onze overeenkomsten en van die, welke daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen domicilie te kiezen te Druten te onze kantore, zodat eventuele tussen partijen gerezen geschillen zullen worden berecht door bevoegde Rechters in het arrondissement Gelderland.
Winkelwagen