ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verplichtingen onzerzijds ontstaan eerst nadat wij een bestelling hebben bevestigd.
 2. Wijzigingen in tarieven van belastingen, invoerrechten, koersen, vrachten, assurantie e.d. welke na het sluiten onzer overeenkomst, doch voor de levering der goederen zullen plaatshebben, komen te voor of nadele van de koper.
 3. De door ons genoemde leveringstermijnen worden steeds bij benadering opgegeven, zodat wij dus niet aansprakelijk zijn voor gevolgen, ontstaan door eventuele vertraging.
 4. Verzending geschiedt voor rekening en risico van ons, tenzij anders overeengekomen. Ingeval een levering door de ontvanger wordt geweigerd, dan zijn de vervoers- en opslagkosten en de kosten van de technische diens voor dienst rekening.
 5. Annulering dan wel wijzigingen van een gesloten overeenkomst kan slechts met onze medewerking en onder ons te stellen voorwaarden tot stand komen, doch nimmer op grond, dat de koper achteraf niet akkoord gaat met de overeengekomen betalingswijze, of deze op kontante- dan wel op huurkoop- of huurbasis is vastgesteld.
 6. Kontante betaling dient te geschieden bij aflevering zonder dat op de factuur enige korting in mindering wordt aangebracht. Indien op de achtste dag geen betaling heeft plaatsgevonden is, zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ad. 1% per maand.
 7. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer ze binnen 8 dagen na levering bij ons schriftelijk worden ingediend.
 8. Daar waar niet uit voorraad leverbaar is, zijn wij niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van vertraagde levering door de leverancier/fabrikant.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verliezen en schade voortvloeiende uit vertraging in de uitvoering of niet uitvoering van de order, voor zover ontstaan uit oorzaken die ons niet kunnen worden toegerekend.
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de zijde van de leverancier. Tevens kunnen wij geen garantie geven op alle rubberen onderdelen. Speciaal door u bestelde goederen worden door ons niet terug genomen, overige bestellingen worden alleen terug genomen indien daar speciale afspraken voor zijn gemaakt.
 11. Wanneer bij geleverde goederen fabrieks- of eigen garantiebewijzen worden afgegeven dan zullen de bepalingen daarvan strikt worden nageleefd, tenzij koper, zonder onze uitdrukkelijke toestemming zelf of door derden werkzaamheden aan het geleverde heeft doen verrichten.
 12. De goede werking van het geleverde wordt conform de desbetreffende bepalingen in onze prijscouranten, circulaires, contracten en/of offertes gegarandeerd, doch slechts met dien verstande, dat wij nimmer aansprakelijk zullen zijn voor bedrijfs- of andere schade, voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
 13. Wanneer er sprake is van overmacht, zoals bij brand, natuurgeweld, stakingen etc. kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit vloeiende schade. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behouden wij het recht de overeenkomst later uit te voeren dan wel te ontbinden.
 14. In gevallen, waarin onderling overleg van de partijen op bepaalde punten van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven overige van kracht, ook zonder dat dit nadrukkelijk wordt vermeld. Deze afwijkingen moeten echter schriftelijk worden vastgelegd, terwijl toezegging van reizigers, vertegenwoordigers of ander personeel voor ons slechts bindend zullen zijn, wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
 15. Indien bij niet of niet tijdige betaling van onze facturen, langs gerechtelijke of buitengerechtelijke weg door ons tot incasso moet worden overgegaan, wordt het bedrag van onze vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zelf ten laste komen van debiteur. Wij zijn bevoegd de kosten, buiten die van de inningprocedure zelf en de executiekosten, te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 16. Iedere aansprakelijkheid van Europa Ice is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering (en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Europa Ice komende eigen risico.
 17. Zolang de geleverde goederen met alle bijkomende kosten en verrekeningsposten niet integraal door of namens de koper zijn betaald, blijven de goederen ons eigendom.
 18. Ten aanzien van onze overeenkomsten en van die, welke daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen domicilie te kiezen te Druten te onze kantore, zodat eventuele tussen partijen gerezen geschillen zullen worden berecht door bevoegde Rechters in het arrondissement Arnhem.